คำราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

คำราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์

พระสงฆ์ หมายถึง หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและกำหนดไว้

พระสงฆ์ จัดเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยหมายถึงเฉพาะพระอริยสงฆ์ คือบุคคลไม่ว่าคฤหัสถ์หรือนักบวช และไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดา ที่ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุมรรคผล แต่โดยทั่วไปมักเข้าใจว่าพระสงฆ์คือภิกษุหรือภิกษุณี คือมนุษย์ที่ได้ฟังคำสั่งสอนแล้วเกิดความเลื่อมใสจนสละเรือนออกบวชตามพระพุทธเจ้า เพราะต้องการจะได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ ถือเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา พระภิกษุปฏิบัติตามสิกขาบทที่กำหนดไว้จำนวน 227 ข้อ ส่วนพระภิกษุณีรักษาสิกขาบท 311 ข้อ บางครั้งเรียกว่าสงฆ์ ภิกษุรูปแรกในพระศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าคือพระอัญญาโกณฑัญญะ

คำราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์

รายชื่อคำราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์ พร้อมความหมาย ซึ่งคำราชาศัพท์นี้จะใช้กับพระสงฆ์ ที่อยู่ใน วิกิคำราชาศัพท์ ใช้กันให้ถูกนะคะ

 • สรงน้ำ หมายถึง อาบน้ำ
 • จังหัน หมายถึง อาหาร
 • จำวัด หมายถึง นอน
 • ฉัน หมายถึง รับประทาน
 • นิมนต์ หมายถึง เชิญ
 • อาพาธ หมายถึง ป่วย
 • อาสนะ หมายถึง ที่นั่ง
 • ลิขิต หมายถึง จดหมาย
 • ปัจจัย หมายถึง เงิน
 • ปลงผม หมายถึง โกนผม
 • กุฏิ หมายถึง เรือนที่พักในวัด
 • ห้องสรงน้ำ หมายถึง ห้องอาบน้ำ
 • ประเคน หมายถึง ถวาย
 • เพล หมายถึง เวลาฉันอาหารกลางวัน
 • ถาน หมายถึง เวจกุฎี ห้องสุขา
 • ภัตตาหาร หมายถึง อาหาร
 • ตาย หมายถึง มรณภาพ
 • ใบปวารณา หมายถึง คำแจ้งถวายจตุปัจจัย
 • สลากภัต หมายถึง อาหารถวายพระด้วยสลาก
 • อังคาด หมายถึง เลี้ยงพระ
 • เสนาสนะ หมายถึง สถานที่พระภิกษุใช้อาศัย
 • ไตรจีวร หมายถึง ครื่องนุ่งห่ม
 • คิลานเภสัช หมายถึง ยารักษาโรค
 • อุบาสก,อุบาสิกา หมายถึง คนรู้จัก
 • รูป หมายถึง ลักษณนามสำหรับพระภิกษุ
 • องค์ หมายถึง ลักษณนามสำหรัพระพุทธรูป
 • พระโอวาท หมายถึง คำสอน(พระสังฆราช)
 • พระบัญชา หมายถึง คำสั่ง(พระสังฆราช)
 • พระแท่น หมายถึง ธรรมาสน์(พระสังฆราช)
 • พระสมณสาสน์ หมายถึง จดหมาย(พระสังฆราช)

นอกจากนี้ยังมีคำราชาศัพท์หมวดอื่นๆอีก รวมกันจำนวนทั้งสิ้น 6 หมวดดังนี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License