คำราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม

คำราชาศัพท์หมวดสรรพนาม

คำนามถือว่าเป็นคำชนิดหนึ่ง แต่นักทฤษฎีสมัยใหม่บางส่วนจะไม่จำกัดอยู่ในชนิดเดียว เพราะคำสรรพนามมีหลายหน้าที่ เช่น บุรุษสรรพนาม (personal pronoun) ประพันธสรรพนาม (relative pronoun) ปฤจฉาสรรพนาม (interrogative pronoun) นิยมสรรพนาม (demonstrative pronoun) สามีสรรพนาม (possessive pronoun) และอนิยมสรรพนาม (indefinite pronoun)

การใช้คำสรรพนามมักเกี่ยวข้องกับการเน้นซ้ำคำ ซึ่งความหมายของคำสรรพนามขึ้นอยู่กับส่วนอ้างอิงอื่น ซึ่งใช้โดยเฉพาะกับสรรพนาม (บุรุษที่ 3)

คำราชาศัพท์หมวดสรรพนาม

รายชื่อคำราชาศัพท์หมวดสรรพนาม พร้อมความหมาย ซึ่งคำราชาศัพท์นี้จะใช้กับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆ ที่อยู่ใน วิกิคำราชาศัพท์ ใช้กันให้ถูกนะคะ

 • แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1) ใช้กับ ข้าพระพุทธเจ้า
 • กระผม, ดิฉัน ใช้กับ พระมหากษัตริย์
 • ผู้ใหญ่, พระสงฆ์
 • แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2) ใช้กับ ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท
 • ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระบรมราชินี, พระบรมราชนนี, พระบรมโอสรสาธิราช, พระบรมราชกุมารี
 • แทนชื่อที่พูดด้วย ฝ่าพระบาท ใช้กับ เจ้านายชั้นสูง
 • แทนชื่อที่พูดด้วย พระคุณเจ้า ใช้กับ พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์
 • แทนชื่อที่พูดด้วย พระคุณท่าน ใช้กับ พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
 • แทนชื่อที่พูดด้วย พระเดชพระคุณ ใช้กับ เจ้านาย, หรือพระภิกษุที่นับถือ
 • แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3) ใช้กับ พระองค์ ใช้กับ พระราชา, พระพุทธเจ้า, เทพผู้เป็นใหญ่
 • แทนผู้ที่พูดถึง ใช้กับ ท่าน ใช้กับ เจ้านาย, ขุนนางผู้ใหญ่, พระภิกษุ, ผู้ใหญ่ที่นับถือ

นอกจากนี้ยังมีคำราชาศัพท์หมวดอื่นๆอีก รวมกันจำนวนทั้งสิ้น 6 หมวดดังนี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License