คำราชาศัพท์ หมวดกริยา

คำราชาศัพท์หมวดกริยา

คำกริยา คือคำที่ใช้บ่งบอกถึงการกระทำ การปรากฏ หรือสถานะของสิ่งที่กล่าวถึง คำกริยาอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษา อันมีองค์ประกอบจากกาล การณ์ลักษณะ มาลา วาจก หรือรวมทั้งบุรุษ เพศ และพจน์ของสิ่งที่กล่าวถึงด้วย

คำราชาศัพท์หมวดกริยา

รายชื่อคำราชาศัพท์หมวดกริยา พร้อมความหมาย ซึ่งคำราชาศัพท์นี้จะใช้กับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆ ที่อยู่ใน วิกิคำราชาศัพท์ ใช้กันให้ถูกนะคะ

 • พระราชดำรัส หมายถึง คำพูด
 • ตรัส หมายถึง พูดด้วย
 • เสด็จพระราชดำเนิน หมายถึง เดินทางไปที่ไกล ๆ
 • เสด็จลง… หมายถึง เดินทางไปที่ใกล้ ๆ
 • ทรงพระราชนิพนธ์ หมายถึง แต่งหนังสือ
 • ทรงพระกาสะ หมายถึง ไอ
 • ทรงพระสรวล หมายถึง หัวเราะ
 • ทรงพระปรมาภิไธย หมายถึง ลงลายมือชื่อ
 • ทรงสัมผัสมือ หมายถึง จับมือ
 • ทรงพระเกษมสำราญ หมายถึง สุขสบาย
 • ทรงพระปินาสะ หมายถึง จาม
 • พระราชโองการ หมายถึง คำสั่ง
 • พระราโชวาท หมายถึง คำสั่งสอน
 • พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทาย
 • มีพระราชประสงค์ หมายถึง อยากได้
 • สรงพระพักตร์ หมายถึง ล้างหน้า
 • ชำระพระหัตถ์ หมายถึง ล้างมือ
 • พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทายปราศรัย
 • เสด็จประพาส หมายถึง ไปเที่ยว
 • พระราชปุจฉา หมายถึง ถาม
 • ถวายบังคม หมายถึง ไหว้
 • พระบรมราชวินิจฉัย หมายถึง ตัดสิน
 • ทอดพระเนตร หมายถึง ดู
 • พระราชทาน หมายถึง ให้
 • พระราชหัตถเลขา หมายถึง เขียนจดหมาย
 • ทรงเครื่อง หมายถึง แต่งตัว
 • ทรงพระอักษร หมายถึง เรียน เขียน อ่าน
 • ประทับ หมายถึง นั่ง
 • ทรงยืน หมายถึง ยืน
 • บรรทม หมายถึง นอน

นอกจากนี้ยังมีคำราชาศัพท์หมวดอื่นๆอีก รวมกันจำนวนทั้งสิ้น 6 หมวดดังนี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License